Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2012/2013
Dodane przez lowisznice dnia Kwiecień 20 2010 13:19:00
Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej liceum

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
W razie równej liczby punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę:

oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

max(biol, geo, mat, obcy)
max(chem, hist, obcy)
max(geo, hist, wos)


osiągnięcia ucznia:
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
- uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół
-osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.


liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów o których mowa
w pkt.1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt.2

liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum,
zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu

wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego-wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
-z języka polskiego
-z matematyki
-z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
-z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
-z języka obcego (poziom podstawowy)
będą mnożone przez 0,2

2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a) 20 punktów - ocena: celujący,
b) 18 punktów - ocena: bardzo dobry,
c) 15 punktów - ocena: dobry,
d) 8 punktów - ocena: dostateczny,
e) 2 punkty - ocena: dopuszczający;

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (zgodnie z wykazem konkursów na dany rok szkolny)
(1 konkurs - 4 pkt. , 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt),

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:
- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
-zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:

a. działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi

b. działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej (zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych
przez nich punktów rekrutacyjnych.


W przypadku równej minimalnej sumy punktów pierwszeństwo w przyjęciu do liceum mają kandydaci w uporządkowaniu hierarchicznym:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania,

e) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

f) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 Zasad rekrutacji, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia,

g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na punkty zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1), zasad ustalonych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

h) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

i) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,

j) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego zbieżnej z przyjętym kierunkiem kształcenia

k) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z matematyki

Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do liceum niezależnie od przyjętych kryteriów. Liczbę punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez tych kandydatów podwaja się.

Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów
w roku szkolnym 2011/2012, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013:


Konkurs polonistyczny
Konkurs języka angielskiego
Konkurs języka niemieckiego
Konkurs języka francuskiego
Konkurs języka rosyjskiego
Konkurs języka hiszpańskiego
Konkurs języka polskiego-krasomówczy
Konkurs historyczny
Konkurs biologiczny
Konkurs geograficzny
Konkurs fizyczny
Konkurs matematyczny
Konkurs chemiczny

Podanie do szkoły str 1
Podanie do szkoły str 2