Strona Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
 
  Szkoła W prasieMaj 25 2018 10:56:32 
 
Szkoła
Strona główna
Dokumenty szkolne
Dyrektorzy
Galeria
Historia szkoły
Kontakt
Nauczyciele
Patron
Rekrutacja
Różne
Sponsorzy
Wolontariat
Uczniowie
Matura
Absolwenci
Dziennik elektroniczny
Dzwonki
Klasy
Nagrody i kary
Osiągnięcia uczniów
Plan lekcji
Prawa i obowiązki
Wykaz podręczników
Zajęcia dodatkowe
Pedagog szkolny
Podejmowane działania
Ważne numery i adresy
Drodzy uczniowie
Drodzy rodzice
Drodzy nauczyciele
Jak pomóc osobie niewidomej
Pomoc w poradni
Dysleksja
Dyktando w 10 punktach
Dopalacze
Internat
Schronisko
Informacje ogólne
Strona internatu
Podanie do internatu (Word)
Rekrutacja
Nabór elektroniczny
Podanie do internatu
Przetargi
Wymiana instalacji elektrycznej
Dostawa i montaż paneli podłogowych
Dostawa artykułów żywnościowych
Wyjaśnienie
Wymiana okien-stołówka
Dostawa miału węglowego
Wymiana okien
Wymiana okien - wyniki
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana stolarki drzwiowej - wyniki
Dostawa artykułów spożywczych
Dostawa artykułów spożywczych -wyniki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnio online
lowisznice62 weeks
nofs286682 weeks
adek126 weeks
Eryk909132 weeks
DanielSi135 weeks
adrik182 weeks
asdasd183 weeks
markzelezny188 weeks
Madylka192 weeks
wasio207 weeks
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

adek
23/12/2015
a kwachu z mechaniki płynów wymaga 0.7. pozdro

adek
13/11/2015
0,025 a najelpiej 1,2

Eryk909
11/11/2015
Od jakiej średniej przyjmujecie do straży granicznej ??

adek
21/09/2015
sportowo dekarska pozdro

Eryk909
13/09/2015
Jakie s profile w waszej szkole

adek
31/03/2015
sprzedam Opla Astrę clasic 1.7 isuzu za 2 tys

adek
19/02/2015
Paulina Linkiewicz lovciam :* Aduś 3d

MaRiaN_
03/09/2013
Pilnie potrzebuje kontaktu z uczniem klasy policyjnej. Piszcie na gg 39185646. Bd wdzięczny ;p

smieszka17
21/08/2013
Kiedy będzie spotkanie klas pierwszych???? bo podobno zawsze było przed poczatkiem roku szkolnego. smiley

DuNNo
14/08/2013
Ma ktoś jeszcze książki do sprzedania do I kl ? pisać 43527016

saviin
29/07/2013
no masz tu przecież... http://lowisznice.hekko.p
l/ smiley


justyna413
29/07/2013
Kiedy pojawi się dokładna lista osób przyjętych do klas i do internatu??

marek
09/07/2013
Sprzedam książki do 1 kl. gg. 39111411

chomik
08/07/2013
~~ KUPIE GOLFA ! ~~ SPRZEDAM KSIAZKI DO 1 KL. https://www.facebook.com/
damian.kucio.50


myszka02
07/07/2013
Sprzedam książki do 1 klasy Lo, w b. dobrym stanie. Gg 8535010

damiank01
07/07/2013
Kupię książki do 1 klasy zgodne z wykazem podręczników na rok 2013/14. Dogadajmy się: https://www.facebook.com/
damian.kecki


saviin
07/07/2013
sprzedam książki do I klasy. fejs, https://www.facebook.com/
patrycjawozna


celniczki
06/07/2013
czy będzie na stronie lista osób przyjętych na SG?

fragolaaaaaaaa
01/07/2013
Kiedy pojawi sie lista osób przyjętych do internatu?

Soltys
01/07/2013
Sprzedam książki do 1 klasy LO!!! Książki w b. dobrym stanie! tel. 506451190

Archiwum
Zmiany w Statucie - 22.04.2008r
Zmiany w Statucie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 22.04.2008r


§ 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Zapewnienie uczniom możliwośći wyboru:
- niektórych przedmiotów nauczania (religia, języki obce)
- nauki przedmiotu w zakresie rozszerzonym.

§ 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów do 15 września,
a rodziców na pierwszym planowym spotkaniu, o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 20 pkt 6 zostaje usunięty

§ 20 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
Ocenie mogą podlegać:
-pisemne prace klasowe
-odpowiedzi ustne,
-praca i aktywność ucznia na lekcji i podczas ćwiczeń,
-prace wytwórcze i domowe.

§ 20 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
Pisemne prace klasowe obejmują:
- sprawdziany 1 lub 2 godzinne dotyczące większej liczby jednostek lekcyjnych,
- kartkówki obejmujące nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne,
- wypracowania,
- inne prace klasowe zgodne z wymaganiami danego przedmiotu.

§ 20 pkt 29 zostaje usunięty

§ 22 pkt 9 zostaje usunięty

§ 22 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny.

§ 23 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
O przewidywanej ocenie rocznej z przedmiotów uczeń i jego rodzice informowani są pisemnie:
-na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o ocenach niedostatecznych,
-na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania.

§ 23 pkt 4 zostaje usunięty

§ 24 EGZAMIN POPRAWKOWY
pkt 1 otrzymuje brzmienie:


Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy dotyczy to także uczniów w klasie programowo najwyższej. Rada Pedagogiczna w drodze głosowania może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu z dwóch przedmiotów w następujących przypadkach:
-w sytuacji udokumentowanej choroby,
-zmiany klasy z rozszerzonym programem danego przedmiotu,
-wypadków losowych,
-posiadania orzeczenia lub opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej uzasadniającej trudności w nauce,
-poważnych problemów rodzinnych.

§ 24 EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
Pkt 1-9 zostają usunięte

PODWYŻSZENIE OCENY PRZEWIDYWANEJ


1)Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach i dokonać odpowiedniego wpisu cyfrowego w dzienniku lekcyjnym kolorem zielonym
w ostatniej rubryce przed oceną roczną.
2) Na podstawie dokonanych wpisów wychowawca klasy w formie pisemnej informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych.
3) Ostateczną datę informacji o wystawieniu przewidywanych ocen ustala w każdym roku szkolnym dyrektor.
4) Uczeń ma prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po spełnieniu co najmniej trzech z wymienionych poniżej warunków:
a) absencja w roku szkolnym nie przekracza 10% zajęć edukacyjnych , z wyjątkiem uczniów mających kłopoty zdrowotne np. przewlekła choroba, hospitalizacja,
b) przewidywana ocena roczna jest niższa od śródrocznej,
c) w trakcie roku szkolnego uczeń brał udział w konkursie lub olimpiadzie na szczeblu co najmniej regionu,
d) średnia arytmetyczna ocen cząstkowych w roku szkolnym wskazuje, że przewidywana ocena wystawiona przez nauczyciela jest zaniżona ( zaokrąglanie według zasad matematycznych).
5) Próba uzyskania oceny wyższej niż przewidywana odbywa się przed nauczycielem danego przedmiotu w ciągu trzech dni od daty złożenia podania, w formie i trybie przez niego ustalonym. Powinna to być forma typowa dla danych zajęć edukacyjnych.
6) Podwyższenie oceny odbywa się w obecności wychowawcy klasy lub dyrektora, którzy w razie naruszenia zasad WSO lub innych okoliczności mogących mieć wpływ na proponowaną ocenę roczną mogą wnieść uwagi co do przebiegu podwyższania oceny.
7) Ustalona w ten sposób ocena roczna nie może być niższa od proponowanej.
8) W przypadku uwag o których mowa w pkt.6, dyrektor w ciągu trzech dni powołuje zespół komisyjny w składzie:
-dyrektor szkoły lub jego zastępca,
-nauczyciel przedmiotu uczący w danej klasie – egzaminator,
-nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
9) Zestawy pytań do egzaminu opracowuje nauczyciel uczący przedmiotu, a akceptuje inny nauczyciel wchodzący w skład komisji.
10) Zestaw pytań obejmuje całość materiału programowego.
11) Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
12) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin przeprowadzenia egzaminu, zestawy pytań egzaminacyjnych, pracę pisemną ucznia i wystawioną ocenę.
13) Ustalona komisyjnie ocena jest ostateczną oceną klasyfikacyjną.
14) Oceny z zajęć edukacyjnych należy wystawić na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
15) Uczeń, dla którego wychowawca klasy przewiduje określoną roczną ocenę zachowania może ubiegać się na piśmie, o uzyskanie wyższej oceny jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe okoliczności mogące- zdaniem zainteresowanego ucznia mieć wpływ na ocenę zachowania, a które wcześniej nie były znane wychowawcy lub nie zostały przez niego uwzględnione.
16) Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, wpisuje kolorem zielonym w rubryce zachowań przewidywaną ocenę zachowania.
17) Uczeń ubiegający się o wyższą ocenę z zachowania niż przewidywana składa do dyrektora szkoły podanie wraz z uzasadnieniem.
18) W przypadku pozytywnej decyzji dyrektora zwołuje się zespół składający się
z nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
19) Ustalenie oceny końcoworocznej następuje w drodze głosowania po uwzględnieniu argumentów zawartych w podaniu i opinii wychowawcy klasy.
20) Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
21) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala w oparciu o przedłożoną dokumentację roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
22) W skład komisji wchodzą:
-dyrektor szkoły lub wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,
-wychowawca klasy,
-wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
-pedagog,
-przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
-przedstawiciel Rady Rodziców.

23) Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
-skład komisji,
-termin posiedzenia komisji,
-wynik głosowania,
-ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
24) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
25) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
26) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

ODWOŁANIE W PRZYPADKU NIE ZACHOWANIA PROCEDUR WYSTAWIANIA OCEN

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2) W przypadku stwierdzenia , że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami praw dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę z danych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania w drodze głosowania zwykła większością głosów
(w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).
3) Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).
4) W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
-dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący,
-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
-nauczyciel z danej szkoły, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne.
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
-dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący,
-wychowawca klasy,
-pedagog,
-przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
-przedstawiciel Rady Rodziców.
5) Nauczyciel, który wystawił ocenę zachowania lub z zajęć edukacyjnych może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnianego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
6) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7) Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin, pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ocenę ustaloną przez komisję (do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia),
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania wraz
z uzasadnieniem.
8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu (pkt 2) wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 31 pkt 5otrzymuje brzmienie:
Prace pisemne z matematyki mogą mieć różne formy.

§ 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Wszelkie uwagi dotyczące realizacji WSO oraz propozycje zmin gromadzić będzie komisja statuowa.

§ 34 otrzymuje brzmienie:
Szkoła wspiera wychowawczą funkcję rodziny.
- rodzice i nauczyciele współdziałąją ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
- rodzice i opiekunowie powinni na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego zapoznać się z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi, a na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o wszystkich przewidywanym ocenach i ocenie zachowania.

W Rozdziale XII SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM
usunąć zapis:
Szkoła uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów.

§ 68 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Przy przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum uwzględnia się liczbę punktów uzyskanych za:
- wyniki egzaminu gimnazjalnego z bloku humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego
- 4 przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum, w tym: język polski, matematykę, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany przez ucznia z listy przedmiotów określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.

§ 76 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Kary:
1) Uczniowie mogą być ukarani za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych, określonych w Statucie Szkoły, a w szczególności za:
a) naruszanie ładu i porządku obowiązującego w czasie lekcji bądź w czasie innych zajęć
i imprez odbywanych na terenie Szkoły, wywołującego zagrożenie wypadkowe, zagrożenie mienia szkolnego bądź utrudniającego pracę innych (uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Szkoły),
b) naruszanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
c) rażąco złe zachowanie się w Szkole lub poza nią, wskazujące na lekceważenie norm
i zasad (np. wulgarność, kradzież, brutalność, nieodpowiedzialność),
d) spożywanie alkoholu bądź używanie narkotyków i innych środków odurzających lub środków uzależniających,
e) współudział w rozpowszechnianiu środków odurzających,
f) palenie tytoniu na terenie Szkoły po uprzednim upomnieniu wychowawcy i Dyrektora Szkoły,
g) umyślne bądź wynikające z nieprzestrzegania przepisów i poleceń przełożonych niszczenie mienia szkolnego (naprawienie wyrządzonej szkody materialnej nie jest karą a obowiązkiem ucznia),
h) używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Projekty Unijne
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez powiat bialski
Pozalekcyjna Akademia Kompetencji
Nasza Szkoła
Pracownie Komputerowe dla szkół w 2007r 2005r
Akredytowane Laboratorium Edukacyjne
Egzaminy z zakresu:

ECDL Start
ECDL Core
ECDL Advanced
Lokalna Akademia Sieciowa Cisco
Filmy

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.6

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.4

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.3

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.2

II Wisznicka Noc Kabaretowa 2012 cz.1

Dzień Edukacji Narodowej" 2011

Drama "Stworzenie" 2011

Boże Narodzenie (kabaret)-2010r

Wywiad-11 listopad 2010

Otrzęsiny w internacie 2010

Finał konkursu "Czysta ziemia"

Pierwszy dzień wiosny 2010

Pożegnanie III klas

Rekolekcje

Konkurs Slawistyczny

LipDub

Wigilia Szkolna 2009

Obóz w Puszczy

Tydzień z życia szkoły

Wspomnienia

Skecz w wykonaniu uczniów klasy IIb - Dzień kobiet

Balet

Dzień Edukacji Narodowej DODA

Dzień Edukacji Narodowej DRES vs ANIOŁ
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego Wisznice 2008
996750 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl